Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

En organisation med rätt perspektiv

Sjukvården måste organiseras och bemannas utifrån relevant kunskap om vårdens egentliga syfte

Chefer och ledare som ständigt möter utmaningar i form av nedskärningar och omorganisationer får mycket svårt att skapa förutsättningar för en god och säker vård. För att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar. Förändringar som skapar goda förutsättningar att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling för sjuksköterskor.

Magnetmodellen

En lärorik förebild för goda förändringar är Magnet hospital-certifierade sjukhus i USA. Dessa sjukhus lyckas inte bara rekrytera sjuksköterskor, utan även behålla dem.

Magnetmodellens strukturer och stöd för professionell verksamhet främjar och stödjer omvårdnadskvalitet. Modellen identifierar omvårdnad som en av huvudprocesserna i hälso- och sjukvården och bör integreras i det övergripande ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet även på svenska sjukhus. Modellen leder till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnad för en säkrare vård, nöjdare patienter och bättre ekonomi.

Ledarskap med magnetisk dragningskraft

Under 1980-talet undersökte en grupp amerikanska forskare varför vissa sjukhus i USA kunde rekrytera nya sjuksköterskor och samtidigt behålla erfarna, kompetenta sjuksköterskor, trots att andra sjukhus inom samma område hade problem med hög personalomsättning och låg vårdkvalitet.

Framgångsfaktorer för de sjukhus som lyckades behålla sina kompetenta sjuksköterskor identifierades och en modell utvecklades där dessa sjukhus benämndes Magnet hospitals. Sjukhusen hade en magnetisk dragningskraft på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor vad gällde att söka anställning och att vilja stanna kvar och utvecklas inom sitt yrke.

Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare

För att lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor behöver chefer och ledare på alla nivåer engagera sig i kvalitetsutveckling av omvårdnad. Det innebär att ledningen tar ansvar för att det finns tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor samt att alla medarbetare erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.

Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare på vårdens alla nivåer är nödvändig för att de ska kunna identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad, liksom för att kunna leda denna utveckling. Det vill säga förbättrade resultat av patienters hälsa, förbättrad kvalitet i omvårdnad och alla medarbetares ökade kunskap och förståelse för dessa resultat.

Det räcker inte med extra miljoner till vården eller att sjuksköterskornas löner höjs. Omvårdnadskompetens måste finnas på vårdens alla nivåer, så att vården kan organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån de människor som verkligen behöver den. Då får vi en bättre och säkrare miljö för både de som ger och får vård.

14 kvalitetskriterier för en fungerande vårdorganisation

Magnetmodellen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskans kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är också behandlingsresultaten bättre och patienterna mer nöjda än vid andra sjukhus.

Ledarskapet utmärks av kunniga, starka och modiga ledare som följer en klar, strategisk och visionär filosofi i det dagliga omvårdnadsarbetet. Ledare för omvårdnadsarbetet på samtliga organisatoriska nivåer stödjer kraftfullt medarbetare och patienter. Resultatet av ledarskapet framgår tydligt i det patientnära omvårdnadsarbetet.

Organisationen skapar förutsättningar för hög omvårdnadskvalitet vilket oftast innebär en platt organisation med decentraliserat beslutsfattande. Den organisatoriska strukturen är dynamisk och förändringsbenägen. Omvårdnadskompetens har en stark och tydlig representation i olika kommittéer och råd. Det finns chefer och ledare för omvårdnad som arbetar på sjukhusledningsnivå och organisationen har ett väl fungerande system för delat beslutsfattande.

Chefs- och ledarskapsstilen utmärks av engagemang och främjar delaktighet. Feedback uppmuntras och värderas från medarbetare på alla nivåer. Sjuksköterskor i ledande positioner är synliga, tillgängliga och goda kommunikatörer.

Medarbetarpolicys och program för kompetensutveckling kännetecknas av att löner och anställningsvillkor är konkurrenskraftiga. Kreativa och flexibla modeller finns för bemanning vilka stödjer en säker och sund arbetsmiljö. Sjuksköterskor i patientnära omvårdnadsarbete har inflytande på medarbetarpolicys. Betydande möjligheter finns för professionell utveckling både inom klinisk vård och administration. Medarbetarpolicys och program stödjer sjuksköterskors omvårdnadsarbete med balans mellan arbete och fritid och möjligheten att ge en vård av god kvalitet.

Modeller för omvårdnadsarbetet ger sjuksköterskor ansvar och befogenheter för det patientnära omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor är ansvariga för sin egen yrkesutövning såväl som för samordning av vården. Tillämpning av modeller som exempelvis ”primary nursing” och ”personcentrerad vård” främjar kontinuitet i hela vårdkedjan. Modellerna för omvårdnadsarbetet tar hänsyn till patientens unika behov och ger skickliga sjuksköterskor tillräckliga resurser för att uppnå önskat resultat.

Omvårdnadskvalitet innebär fokus på etik, säker vård och system för kvalitetsutveckling som grund för god omvårdnad. Kvalitet är en systematisk drivkraft för omvårdnaden och för organisationen. Sjuksköterskor i ledande positioner är ansvariga för att skapa en miljö som förbättrar resultaten av omvårdnaden. Sjuksköterskor tillämpar en värdegrund som medför att den omvårdnad de ger är av hög kvalitet.

Organisationen har strukturer och processer för att mäta kvalitet. Sjuksköterskor deltar i förbättringsarbeten. Program finns för att förbättra kvalitet i vård och service inom organisationen.

Konsultationsmöjligheter och stödresurser innebär att organisationen tillhandahåller tillräckliga resurser, stöd och möjlighet för att använda experter inom omvårdnad, exempelvis disputerade sjuksköterskor eller ”advanced nurse practioners”. Organisationen främjar även sjuksköterskors deltagande i professionella organisationer och i samhället.

Ett självbestämmande inom omvårdnad ger sjuksköterskan möjlighet att fatta beslut och tillämpa omvårdnadsåtgärder i patientens vård baserat på kompetens, professionell expertis och kunskap. Sjuksköterskan förväntas att utöva omvårdnad självständigt i enlighet med professionella standarder. Självständiga bedömningar förväntas vid interdisciplinära diskussioner om patientens vård.

En samordnad vårdkedja/vårdplanering utmärks av hänsyn till patientens behov av omvårdnad och att samarbete är etablerat med andra vårdgivare och organisationer för att främja god vård.

Sjuksköterskor som lärare och handledare innebär att sjuksköterskor är involverade i utbildningsaktiviteter i organisationen och i samhället. Studenter från olika akademiska utbildningsprogram välkomnas. Det finns program för patientutbildning som möter patientens behov.

Synen på omvårdnadens innehåll och betydelse innebär att omvårdnaden ses som väsentlig av alla medlemmar i vårdteamet. Sjuksköterskor ses som oumbärliga för organisationens möjlighet att bedriva vård då omvårdnaden påverkar den totala vårdprocessen.

Teamarbete och interdisciplinärt samarbete värderas och ömsesidig respekt grundas på antagandet att samtliga medlemmars bidrag i vårdteamet är viktiga och meningsfulla för vårdens resultat. Strategier för konflikthantering finns och används om nödvändigt.

Organisationen betonar och stödjer personlig och professionell utveckling för sina medarbetare. Det finns ekonomiska medel för professionell utveckling och program som tydligt gynnar formell utbildning, yrkesexamen och karriärutveckling.

Fem områden

Magnetmodellen är fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten. Modellen innehåller fem områden:

  • Strukturer för personlig utveckling och auktoritet för sjuksköterskor
  • Excellent utfört omvårdnadsarbete
  • Ny kunskap, innovationer och förbättringar
  • Utvecklande ledarskap för sjuksköterskor
  • Resultat från verksamheten

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp

Copyright © 2018 Svensk sjuksköterskeförening. Webmaster. All Rights Reserved.