Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Till dig som tar beslut om människors liv och hälsa

De flesta beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård vet inte vad begreppet omvårdnad innebär. Hör du till dem? I så fall saknar du förutsättningar att ta beslut som främjar vårdkvalitet och patientsäkerhet. Bristen på kunskap om god omvårdnads betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen.

Ett problem med begreppet omvårdnad är att det är komplext och därmed svårt att förklara.
Det handlar om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människor, hälsa och vård för att kunna läsa av varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs. Det handlar om en helhetssyn byggd på kunskap om och intresse för patienten.

Ska patienten både vara och känna sig trygg måste det ske i nära samarbete och samråd med all personal. Och precis som i andra viktiga samarbeten krävs förmåga till empati, lyhördhet och handlingskraft.

Den här webbplatsen är till för dig, så att du får chansen att ta bättre beslut. Beslut som gagnar dem som behöver det bäst: patienter och närstående.

Välkommen till ny kunskap!

Vården måste planeras, organiseras och genomföras utifrån rätt perspektiv. Och det finns bara ett: patientens. Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att se patientens omvårdnadsbehov är sjuksköterskan. Sjuksköterskan har den kunskap och den kompetens som krävs föra att ge patienten den omvårdnad som behövs!

En fråga om liv och död!

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband som visar på högre dödlighet när fler omvårdnadsaktiviteter uteblir till följd av låg sjuksköterskebemanning. Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att verkligen se patientens behov och villkor är sjuksköterskan.

Rätt kompetens för en säker vård

Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Och de personer som skrivs in är ofta svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten.

Omvårdnad räddar liv

Ju fler sjuksköterskor som deltar i patientnära vård, desto färre komplikationer blir det för de personer som vårdas. Det är också visat att fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och minskade kostnader.

I en vetenskaplig studie baserad på 420 000 patienter i Sverige och ytterligare åtta europeiska länder undersöktes sambandet mellan antal sjuksköterskor och dödlighet. Den visar att för varje ytterligare patient per sjuksköterska, ökade sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar med sju procent. Samtidigt minskade risken för dödsfall ju fler sjuksköterskor med akademisk examen som fanns.

Därför ställer vi krav!

Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. En kompetens som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

Omvårdnad.se krav 1
All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.
Omvårdnad.se krav 2
Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.
Omvårdnad.se krav 3
Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.
Omvårdnad.se krav 4
Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.
Omvårdnad.se krav 5
Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.
Omvårdnad.se krav 6
Inga vårdenheter utan sjuksköterskor.
Omvårdnad.se krav 7
I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.
Omvårdnad.se krav 8
Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.
Omvårdnad.se krav 9
Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.
Omvårdnad.se krav 10
Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

Det här är listan på dem som har störst makt inom svensk sjukvårdDe flesta har för låg kunskap om vad omvårdnad är.

Står du med på listan och verkligen vet vad omvårdnad är ber vi om ursäkt. Och passar samtidigt på att bjuda in dig till samtal under den informationsturné vi gör under valåret 2018.
Turnéplan

Maktlistan 2018 kommer från Dagens Medicin som varje år listar sjukvårdens 100 mäktigaste personer. Listan bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare i svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt inflytande. Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas eftersom de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället. Namnen publicerades på dagensmedicin.se 2018-06-27.

1. Annika Strandhäll (S), socialminister, 43 år, Värmdö. (3)
2. Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, 55, år, Järfälla. (2)
3. Anders Henriksson (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, 56 år, Kalmar. (1)
4. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, 54 år, Stockholm. (4)
5. Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård, 51 år, Stockholm. (8)
6. Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, 45 år, Danderyd. (6)
7. Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvård och läkemedelsförmånsverket, 48 år, Enköping. (5)
8. Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, 56 år, Göteborg. (11)
9. Göran Stiernstedt, utredare, Styrning för en mer jämlik vård, 69 år, Stockholm. (32)
10. Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 57 år, Stockholm. (7)
11. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 50 år, Täby. (10)
12. Helene Hellemark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, 48 år, Järfälla. (12)
13. Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting, 46 år, Stockholm. (20)
14. Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, 61 år, Oskarshamn. (16)
15. Hans Karlsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, 56 år, Arvika. (9)
16. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, 49 år, Göteborg. (15)
17. Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, 63 år, Stockholm. (13)
18. Anders W Jonsson (C), ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare, 57 år, Gävle. (18)
19. Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 42 år, Stockholm. (29)
20. Mats Bojestig, ordförande för styrgruppen Kunskapsstyrning i samverkan och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, 60 år, Eksjö. (51-100)
21. Jonas Andersson (L), sjukvårdsregionråd, Västra Götalandsregionen, 52 år Partille. (22)
22. Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, 75 år, Stockholm. (35)
23. Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen, 52 år, Stockholm. (26)
24. Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne, 58 år, Kalmar. (27)
25. Lena Micko, (S) ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, 63 år, Linköping. (19)
26. Sara Riggare, debattör, spetspatient och forskare, Karolinska institutet, 47 år, Stockholm. (36)
27. Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, 64 år, Uppsala. (23)
28. Tobias Baudin, ordförande, Kommunal, 43 år, Stockholm. (30)
29. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 62 år, Göteborg. (31)
30. Emma Spak, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting, 41 år, Mölndal. (43)
31. Toivo Heinsoo, utredare, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, 68 år, Stockholm. (51-100)
32. Jenni Nordborg, chef för Life Science-kontoret, 46 år Stockholm (ny)
33. Lise Lidbäck, ordförande Neuro, 54 år, Solna. (ny)
34. Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, 52 år, Malmö. (42)
35. Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting, 62 år, Stockholm. (33)
36. Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna, förste vice ordförande, Läkarförbundet, 56 år, Kungälv. (37)
37. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, 57 år, Göteborg. (44)
38. Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län, 43 år Uppsala. (51-100)
39. Marie Morell (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 49 år, Norrköping. (51–100)
40. Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket, 62 år, Stockholm. (38)
41. Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings Län, 63 år Jönköping. (46)
42. Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt Lung, 66 år, Botkyrka. (51–100)
43. Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, 41 år, Mjölby. (51-100)
44. Torkel Nyman, chef för enheten för folkhälsa och sjukvård, socialdepartementet, 47 år Stockholm. (41)
45. Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, 52 år, Stockholm. (17)
46. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, 60 år, Uppsala. (47)
47. Britta Wallgren, landschef, Capio Sverige, 55 år, Danderyd. (51–100)
48. Ardalan Shekarabi (S), civilminister, 39 år, Knivsta. (25)
49. Björn Eriksson, chef för Skånes universitetssjukvård, 51 år, Krokom. (50)
50. Peter Berggren, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting, 57 år, Storuman. (ny)

Fler som borde veta mer

Janna Valik, generaldirektör, E-hälsomyndigheten. Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt Lung. Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götaland. Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson. Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Anna-Lena Hogerud (S), sjukvårdsregionråd, Skåne. Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd, Västra Götaland. Johnny Magnusson (M), regionråd, Västra Götaland. Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet. Johan Assarsson, vd, Inera. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna. Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland, ordförande i E hälsomyndigheten. Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet. Carl Johan Sonesson (M), oppositionsregionråd, Skåne. Anders Tegnell, chef för avdelningen för uppföljning och övervakning, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna. Erik Strand, vd och koncernchef, Praktikertjänst. Eva Olofsson (V), oppositionsregionråd, Västra Götaland, ordförande i primärvårdsdelegationen, SKL. Morgan Eklund (S), politiskt sakkunnig, socialdepartementet. Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, socialdepartementet. Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting. Cecilia Widegren (M), ledamot i riksdagens socialutskott. Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala, och statlig utredare. Marie Morell (M), oppositionsregionråd, Region Östergötland. Gilbert Tribo (L), gruppledare, Region Skåne. Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet. Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting. Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin. Heléne Fritzon (S), ordförande, förhandlingsdelegationen, SKL. Karin Rågsjö (V), ledamot i riksdagens socialutskott. Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet. Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Anna-Greta Brodin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU. Toivo Heinsoo, utredare, Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län. Jonas Ålebring, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, SYLF. Marina Tuutma, ordförande, Distrikstsläkarföreningen. Ole Petter Ottersen, tillträdande rektor, Karolinska institutet. Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala. Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter. Britta Wallgren, landschef, Capio Sverige. Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer. Peter Lilja, landstingsdirektör, Blekinge. Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län. Peter Graf, vd, Tiohundra. Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen.

Turnéplan
LÄR DIG MER OM OMVÅRDNAD!

Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskunskap på vårdens alla nivåer. En kunskap som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

Under vår turné runt om i landet kan du lära dig mer om vad god omvårdnad kan göra för svensk sjukvård. Som politiker, beslutsfattare eller journalist är du välkommen att höra av dig så vi kan boka in ett möte. Kontakta anette.danielsson@swenurse.se. Mer om var och när vi finns på respektive plats kan du läsa om här

Möt oss på plats – Våra turnédatum

Ort Datum
Malmö 10/4
Lund 11/4
Göteborg 13/4
Skövde 17/4
Linköping 19/4
Luleå 22/5
Umeå 24/5
Uppsala 29/5
Stockholm 30/5
Järva 10/6-18/6
Almedalen 1/7-6/7
Örebro 4/9
Stockholm 6/9

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp

All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.

Läs mer >>

Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.

Läs mer >>

Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.

Läs mer >>

Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

Läs mer >>

Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.

Läs mer >>

Inga vårdenheter utan sjuksköterskor.

Läs mer >>

I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.

Läs mer >>

Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.

Läs mer >>

Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.

Läs mer >>

Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

Läs mer >>