Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Till dig som är sjuksköterska och arbetar med omvårdnad varje dag

Omvårdnad är ett eget kompetensområde. Omvårdnad är också sjuksköterskans roll och ansvar. Precis som omvårdnad är en förutsättning för patientsäkerhet är också vårt yrke en förutsättning för att patienterna ska få den vård de har rätt att förvänta sig.

Ett problem med omvårdnad är att vårdens beslutfattare och anslagsgivare inte vet vad begreppet innebär och har för betydelse för patientsäkerheten. Därmed vet de inte heller vad vi sjuksköterskor gör. De tror i vissa fall att vårt yrke lika gärna kan utföras av helt andra yrkesroller, till exempel en undersköterska eller en läkare. Det blir i sin tur ett problem även för dessa yrkesroller. Bra hälso- och sjukvård som inte bara tar utan faktiskt har patientens fokus, byggs av samlad kunskap. Inte samma kunskap.

Den här webbplatsen är en del av en kommunikationsinsats vi gör för att få dem som har makten i svensk hälso- och sjukvård att ta rätt beslut utifrån rätt kunskaper. Vi vill väcka och underhålla debatten om omvårdnadens (och därmed sjuksköterskans) betydelse för kvalitet och patientsäkerhet i svensk sjukvård.

Sidan kommer att fyllas med information och budskap som du kan dela med dig av till kollegor och chefer, liksom till politiker och övriga beslutsfattare.

Var med och sprid ordet!

Skriv ut och sätt upp!Var med och sprid ordet bland dina kollegor: Svensk sjukvård behöver omvårdnad!

Beslutsfattarna saknar rätt kunskapAmi Hommel om kommunikationsinsatsen för god omvårdnad

Kampanjarbetare sökesBli en del av vårdens viktigaste fråga!

För att sprida budskapet om att ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker…

Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

Bli medlem i svensk sjuksköterskeföreningFör en friskare sjukvård

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening!
Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller bli medlem direkt på swenurse.se.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Det innebär att vi arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning, fortbildning och för att sjuksköterskor ska tillämpa International Council of Nurses (ICN) etiska kod. Styrkan med ICN:s etiska kod är att den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens tydliga ställningstagande för mänskliga rättigheter är i högsta grad aktuell och manar till handling.

I ständig utveckling

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för utveckling av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning. Vi sprider forskningsresultat och stärker samarbetet mellan kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare genom konferenser och seminarier inom olika områden. Vi arbetar också för ett utökat samarbete med andra professioner inom vård och omsorg.

Som opinionsbildare arbetar vi för att svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande på att erbjuda patienten och närstående hög kvalitet i allt vård- och behandlingsarbete. Vi är remissinstans i ärenden som berör sjukvården och utbildning inom området. Remisserna spänner över ett brett område och kommer från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet.

Sektioner och nätverk

Sektioner och nätverk är nationella föreningar för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad som exempelvis barnsjukvård, smärtvård och äldrevård. De bidrar med klinisk kunskap och kompetens i remissarbete, utredningar och konferensarrangemang. I dag är drygt femtio sektioner och nätverk anslutna till Svensk sjuksköterskeförening.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp