Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Till dig som skriver om vård och hälsa

Några av våra viktiga budskap

Vården måste planeras, organiseras och genomföras utifrån rätt perspektiv. Och det finns bara ett: patientens.
Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att se patientens omvårdnadsbehov är sjuksköterskan.
Sjuksköterskan har den kunskap och den kompetens som krävs för att ge patienten den omvårdnad som behövs.

Kontakta oss så berättar vi mer om god omvårdnads betydelse

Svensk sjukvård behöver omvårdnad är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg.

I nedan lista finns kontaktpersoner från styrelsen, var och en med olika ansvarsområden och kunskaper. Skicka ett mejl så hör vi av oss!

Ami Hommel

Sakkunnig i frågor som rör ortopedi, nutrition, sår, omvårdnadsforskning, patientsäkerhet, förbättringsarbete. Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. Sjuksköterska, docent, Universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.

Oili Dahl

Sakkunnig i frågor som rör forskning, återhämtning efter kirurgi, kompetensmodeller, implementering av akademiska sjukskötersketjänster kopplat till vårdens behov, ledarskap. Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, med. dr, Utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Anna Forsberg

Sakkunnig i frågor som rör Donation och transplantation av solida organ, personcentrerad vård, kirurgi och postoperativ vård, Vård i högteknologiska vårdmiljöer, profession, professionsetik, omvårdnadsforskning. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, med.dr., Professor vid Institutionen för Hälsovetenskap, Lunds universitet.

Ewa Andersson

Sakkunnig i frågor som rör personcentrerad vård, säker vård, profession. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, dr med vet, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

Ingrid Wåhlin

Sakkunnig i frågor som rör empowerment, omvårdnad inom intensivvård, forskningsetik. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, med dr, forskningshandledare vid landstinget i Kalmar län samt forsknings-och utvecklingsarbete på intensivvårdsavdelningen vid länssjukhuset i Kalmar.

Karin Bölenius

Sakkunnig i frågor som rör patientsäkerhet, systemperspektiv, mätmetoder, dokumentation, infektion, postoperativ omvårdnad, nutrition, personcentrerad och hälsofrämjande hemtjänst, projekt - lärande och och utövande av praktiska färdigheter. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, med.dr., Postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Lilas Ali

Sakkunnig i frågor som rör e-hälsa, psykiatri, personcentrerad vård och implementering. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, fil.dr., Universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.

Marit Silén

Sakkunnig i frågor som rör etik – framför allt etiska problem som sjuksköterskor upplever i vårdandet, hur arbetsgrupper hanterar etiska problem, förutsättningar för personal inom äldrevård ska kunna arbeta personcentrerat. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Högskolan i Gävle.

Per Enarsson

Sakkunnig i frågor som rör forskning: makt och patientinflytande, funktionsnedsättningar, kommunal vård, ledarskap, psykiatrisk omvårdnad, politisk styrning av vård. Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening.
Leg sjuksköterska, Med.dr. Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.

En fråga om liv och död!

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband som visar på högre dödlighet när fler omvårdnadsaktiviteter uteblir till följd av låg sjuksköterskebemanning. Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att verkligen se patientens behov och villkor är sjuksköterskan.

Rätt kompetens för en säker vård

Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Och de personer som skrivs in är ofta svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten.

Omvårdnad räddar liv

Ju fler sjuksköterskor som deltar i patientnära vård, desto färre komplikationer blir det för de personer som vårdas. Det är också visat att fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och minskade kostnader.

I en vetenskaplig studie baserad på 420 000 patienter i Sverige och ytterligare åtta europeiska länder undersöktes sambandet mellan antal sjuksköterskor och dödlighet. Den visar att för varje ytterligare patient per sjuksköterska, ökade sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar med sju procent. Samtidigt minskade risken för dödsfall ju fler sjuksköterskor med akademisk examen som fanns.

Därför ställer vi krav!

Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. En kompetens som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

Omvårdnad.se krav 1
All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.
Omvårdnad.se krav 2
Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.
Omvårdnad.se krav 3
Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.
Omvårdnad.se krav 4
Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.
Omvårdnad.se krav 5
Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.
Omvårdnad.se krav 6
Inga vårdenheter utan sjuksköterskor.
Omvårdnad.se krav 7
I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.
Omvårdnad.se krav 8
Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.
Omvårdnad.se krav 9
Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.
Omvårdnad.se krav 10
Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

Det här är listan på dem som har störst makt inom svensk sjukvårdDe flesta har för låg kunskap om vad omvårdnad är.

Står du med på listan och verkligen vet vad omvårdnad är ber vi om ursäkt. Och passar samtidigt på att bjuda in dig till samtal under den informationsturné vi gör under valåret 2018.
Turnéplan

Maktlistan 2018 kommer från Dagens Medicin som varje år listar sjukvårdens 100 mäktigaste personer. Listan bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare i svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt inflytande. Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas eftersom de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället. Namnen publicerades på dagensmedicin.se 2018-06-27.

1. Annika Strandhäll (S), socialminister, 43 år, Värmdö. (3)
2. Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, 55, år, Järfälla. (2)
3. Anders Henriksson (S), vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, 56 år, Kalmar. (1)
4. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, 54 år, Stockholm. (4)
5. Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård, 51 år, Stockholm. (8)
6. Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, 45 år, Danderyd. (6)
7. Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvård och läkemedelsförmånsverket, 48 år, Enköping. (5)
8. Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, 56 år, Göteborg. (11)
9. Göran Stiernstedt, utredare, Styrning för en mer jämlik vård, 69 år, Stockholm. (32)
10. Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 57 år, Stockholm. (7)
11. Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 50 år, Täby. (10)
12. Helene Hellemark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, 48 år, Järfälla. (12)
13. Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting, 46 år, Stockholm. (20)
14. Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, 61 år, Oskarshamn. (16)
15. Hans Karlsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, 56 år, Arvika. (9)
16. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, 49 år, Göteborg. (15)
17. Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, 63 år, Stockholm. (13)
18. Anders W Jonsson (C), ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare, 57 år, Gävle. (18)
19. Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 42 år, Stockholm. (29)
20. Mats Bojestig, ordförande för styrgruppen Kunskapsstyrning i samverkan och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, 60 år, Eksjö. (51-100)
21. Jonas Andersson (L), sjukvårdsregionråd, Västra Götalandsregionen, 52 år Partille. (22)
22. Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, 75 år, Stockholm. (35)
23. Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen, 52 år, Stockholm. (26)
24. Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne, 58 år, Kalmar. (27)
25. Lena Micko, (S) ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, 63 år, Linköping. (19)
26. Sara Riggare, debattör, spetspatient och forskare, Karolinska institutet, 47 år, Stockholm. (36)
27. Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, 64 år, Uppsala. (23)
28. Tobias Baudin, ordförande, Kommunal, 43 år, Stockholm. (30)
29. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 62 år, Göteborg. (31)
30. Emma Spak, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting, 41 år, Mölndal. (43)
31. Toivo Heinsoo, utredare, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, 68 år, Stockholm. (51-100)
32. Jenni Nordborg, chef för Life Science-kontoret, 46 år Stockholm (ny)
33. Lise Lidbäck, ordförande Neuro, 54 år, Solna. (ny)
34. Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, 52 år, Malmö. (42)
35. Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting, 62 år, Stockholm. (33)
36. Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna, förste vice ordförande, Läkarförbundet, 56 år, Kungälv. (37)
37. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, 57 år, Göteborg. (44)
38. Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län, 43 år Uppsala. (51-100)
39. Marie Morell (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 49 år, Norrköping. (51–100)
40. Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket, 62 år, Stockholm. (38)
41. Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings Län, 63 år Jönköping. (46)
42. Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt Lung, 66 år, Botkyrka. (51–100)
43. Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, 41 år, Mjölby. (51-100)
44. Torkel Nyman, chef för enheten för folkhälsa och sjukvård, socialdepartementet, 47 år Stockholm. (41)
45. Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, 52 år, Stockholm. (17)
46. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, 60 år, Uppsala. (47)
47. Britta Wallgren, landschef, Capio Sverige, 55 år, Danderyd. (51–100)
48. Ardalan Shekarabi (S), civilminister, 39 år, Knivsta. (25)
49. Björn Eriksson, chef för Skånes universitetssjukvård, 51 år, Krokom. (50)
50. Peter Berggren, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting, 57 år, Storuman. (ny)

Fler som borde veta mer

Janna Valik, generaldirektör, E-hälsomyndigheten. Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt Lung. Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götaland. Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson. Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Anna-Lena Hogerud (S), sjukvårdsregionråd, Skåne. Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd, Västra Götaland. Johnny Magnusson (M), regionråd, Västra Götaland. Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet. Johan Assarsson, vd, Inera. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna. Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland, ordförande i E hälsomyndigheten. Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet. Carl Johan Sonesson (M), oppositionsregionråd, Skåne. Anders Tegnell, chef för avdelningen för uppföljning och övervakning, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna. Erik Strand, vd och koncernchef, Praktikertjänst. Eva Olofsson (V), oppositionsregionråd, Västra Götaland, ordförande i primärvårdsdelegationen, SKL. Morgan Eklund (S), politiskt sakkunnig, socialdepartementet. Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, socialdepartementet. Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting. Cecilia Widegren (M), ledamot i riksdagens socialutskott. Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala, och statlig utredare. Marie Morell (M), oppositionsregionråd, Region Östergötland. Gilbert Tribo (L), gruppledare, Region Skåne. Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet. Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting. Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin. Heléne Fritzon (S), ordförande, förhandlingsdelegationen, SKL. Karin Rågsjö (V), ledamot i riksdagens socialutskott. Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet. Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Anna-Greta Brodin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU. Toivo Heinsoo, utredare, Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län. Jonas Ålebring, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, SYLF. Marina Tuutma, ordförande, Distrikstsläkarföreningen. Ole Petter Ottersen, tillträdande rektor, Karolinska institutet. Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala. Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter. Britta Wallgren, landschef, Capio Sverige. Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer. Peter Lilja, landstingsdirektör, Blekinge. Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län. Peter Graf, vd, Tiohundra. Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen.

Video

16-04-2019
Sjuksköterskans omvårdnadskompetens inger förtroende
16-04-2019
Sjuksköterskan är ovärderlig för patienter och närstående
16-04-2019
Sjuksköterskan gör patienten delaktig i vården
16-04-2019
Utan sjuksköterskor går vårdtanken förlorad
16-04-2019
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde
16-04-2019
Sjuksköterskan är navet i teamet kring patienten
16-04-2019
Det är sjuksköterskan som har omvårdnadskompetensen
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 6/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 5/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 4/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 3/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 2/9

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp

All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.

Läs mer >>

Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.

Läs mer >>

Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.

Läs mer >>

Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

Läs mer >>

Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.

Läs mer >>

Inga vårdenheter utan sjuksköterskor.

Läs mer >>

I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.

Läs mer >>

Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.

Läs mer >>

Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.

Läs mer >>

Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

Läs mer >>