Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Det här är omvårdnad!

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs.

Som patient och närstående har man rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet. Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. Och som gör att han eller hon får möjlighet att vara i partnerskap med vården.

Intresse för det mänskliga

För att kunna ge god och rätt omvårdnad krävs en helhetssyn byggd på kunskap om och intresse för personen som behöver vård. Ska han eller hon både vara och känna sig trygg måste vården ske i nära samarbete och samråd med all personal och förstås patienten själv. Och precis som i andra viktiga samarbeten krävs empati, lyhördhet och handlingskraft.

Omvårdnad är ett kompetensområde som förstås berör alla vårdens olika funktioner men vars ansvar bara kan och ska hanteras av dem som har utbildning för det: sjuksköterskor.

En kunskap som aldrig kan ersättas

För att vården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa, för att få människor att både vara och känna sig så friska som möjligt.

Just därför behövs förståelse på vårdens alla nivåer för vad omvårdnad egentligen är. En kunskap som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska system.

Patienterna får stå för notan

En grundläggande orsak till att vården inte fungerar som den ska är nämligen att de som tar beslut inte har kunskap om vad sjuksköterskans kompetens betyder, än mindre om hur omvårdnaden och människorna i den egentligen fungerar. Inte sällan påverkas besluten av ett managementtänk som kanske ser bra ut på planeringskonferensen men som fungerar desto sämre i praktiken.

Välviljan att effektivisera och spara pengar för samhällets skull, kostar i förlängningen ofantligt mycket mer än det smakar. Och de som får betala är huvudpersonerna själva, det vill säga patienterna.

Vad beror okunskapen på?

Det är inte många som vet vad omvårdnad egentligen betyder, trots att det är över 100 000 sjuksköterskors ansvarsområde.

Okunskapen om omvårdnad kan bero på olika saker. Att begreppet omvårdnad är ganska komplext, att ordet blandas ihop med vård och omsorg eller för att de flesta som verkligen kan omvårdnad, det vill säga sjuksköterskorna, bryr sig mer om omvårdnad av patienten än att förklara för andra vad jobbet går ut på. Och när skulle de ha tid?

Sjuksköterskor som står mitt i det praktiska vårdarbetet och därmed har de rätta förutsättningarna att ha synpunkter på hur vården bör planeras och organiseras, blir heller inte lyssnade på i samma utsträckning som HR-chefer, läkare och managementkonsulter.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp