Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

1. Omvårdnad i partnerskap med patienten

Omvårdnad.se - Krav 1
2018-06-25

All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.

  • Inför personcentrerad vård. Det innebär att sjuksköterskan sätter personen i behov av vård i centrum i stället för sjukdomen och att personen blir en värdefull och jämbördig partner i vården och omsorgen. Personens egen berättelse och beskrivning av sina behov har lika stor betydelse i planering och genomförande av vården som de professionellas bedömningar. Sjuksköterskan ska underlätta för personen att leva det liv hen vill leva, trots sjukdom och ohälsa.
  • Personcentrerad vård förutsätter partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Partnerskap: En ömsesidig respekt för varandras kunskap, å ena sidan patientens och närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, och å andra sidan professionernas kunskap om vård, behandling och rehabilitering. Patientberättelse: Utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och övriga undersökningar planeras vård, rehabilitering och omsorg gemensamt. Dokumentation: Överenskommelsen skrivs ner i en hälsoplan som förs in i patientens journal.

Patienter måste få bli delaktiga i vården – på riktigt

De allra flesta vill vara delaktiga i sin egen vård och behandling, men bara drygt hälften anser att de är det enligt en nationell undersökning genomförd av SOM-institutet 2017.

Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom och att arbeta utifrån den tolkningen för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. I det ligger att du som vårdare får bortse ifrån din förförståelse i hur du utifrån dig själv tror att personen tycker, anser eller vill.

Förutsättningen för personcentrerad vård är personens egen berättelse. Berättelsen ger en bild av hela livssituationen och fångar personens egna drivkrafter, resurser och förmågor samt känslomässiga, sociala och praktiska behov. Att lyssna på patient och närstående är viktigt också vid korta möten. Det ökar tryggheten och gör det lättare att ta vara på personens kapacitet.

Personcentrerad vård utgår ifrån varje unik persons hela livssituation, låter mötet mellan människor få ta plats och låter det få konsekvenser för hur vi organiserar arbetet. Det ökar möjligheten att uppnå en jämlik hälsa.

När personer söker hälso- och sjukvårdens stöd i att förändra sina levnadsvanor har vi sedan många år ett personcentrerat förhållningssätt. Det är personen som till exempel vill sluta röka som med stöd av professionell personal gör upp en plan för rökstoppet. Då är det personens egna anledningar och motivation till varför hen vill sluta som blir utgångspunkten i samtalet.

Om en person istället kommer in till akuten med en hjärtinfarkt eller en stroke kan personalens förförståelse om rökning och sjukdomarna göra att vårdpersonalen i välvilja uppmanar personen att genast sluta röka utan att efterfråga personens berättelse först.

I SOM-undersökningen framkommer att de allra flesta, cirka 90 %, anser att det är viktigt att få berätta om sin situation och få information så att de kan vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Betydligt färre, mellan cirka 50 till 66 %, anser att de känner sig delaktiga och att vården lyssnar på dem.

För att vården ska bli mer personcentrad och för att patienter ska få det inflytande de önskar, krävs förändringar. Personcentrerad vård ska vara grundläggande inom alla vård- och omsorgsutbildningar.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Samverkansprojekt med SOM-institutet och kapitlet ”Svenskarnas inställning till personcentrerad vård” ingår i SOM-institutets sjuttionde forskarantologi Larmar och gör sig till, 2017.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp