Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

2. Omvårdnad är komplext

Omvårdnad.se - Krav 2
2018-06-25

Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band.

  • Sjuksköterskan har ansvar för att bedöma personens tillstånd och behov samt vilka omvårdnadsinsatser som behövs.
  • Andelen sjuksköterskor måste vara tillräckligt hög för att sjuksköterskan ska kunna ta ansvar för att i partnerskap med patienten bedöma, planera, utföra och utvärdera omvårdnaden.
  • Helhetssyn på patientens hälsa förutsätter möjlighet att bygga upp en relation med patienten då omvårdnad förutsätter både en relationsaspekt och sakaspekt.
  • Eftersom patientens behov varierar kan en till synes enkel arbetsuppgift vara mycket komplex. En sakorienterad vård innebär att omvårdnaden delas upp i olika moment med olika svårighetsgrad, där vissa delar anses kunna utföras av personal med lägre kompetens. Ett exempel är att hjälpa en person att äta, något som kan tyckas vara en enkel omvårdnadsåtgärd. Men patienten kan vara svårt sjuk och behöva hjälp att äta eller ha svårt att svälja. Dessutom kan patientens tillstånd variera och det är sjuksköterskan som har ansvar för att bedöma och tolka patientens status. I teamet avgörs vem som utför omvårdnad utifrån patientens tillstånd.
  • Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår bland annat att vara tillgänglig, informera, göra bedömningar, åtgärda antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, följa och ge stöd vid normala krisreaktioner. Kontaktsjuksköterskor finns i dag inom cancervården men de behövs inom fler områden.

Uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar. Numera hör det till vardagen inom hälso- och sjukvården. Bristen på både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor är ett akut problem och arbetsgivarna borde fundera på vad som krävs för att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Men i stället förespråkar företrädare för bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och politiska partier att man kan flytta arbetsuppgifter från sjuksköterskor till personal med lägre kompetens, det vill säga undersköterskor och vårdbiträden.

Omvårdnad beskrivs som enkla handgrepp som inte kräver hög kompetens. Detta i ett läge när hälso- och sjukvården blir alltmer komplex och kunskapsintensiv och med allt kortare vårdtider. Man glömmer att mycket inom omvårdnaden handlar om att stärka patientens hälsoprocess, om självständiga bedömningar och om förebyggande arbete.

Att förespråka en sakorienterad vård är att återgå till en gammaldags och förlegad modell som leder till vård på löpande band. Modellen har redan använts fram till 1980-talet i Sverige men förkastades då den ledde till att patienten betraktades som en diagnos och inte som en person.

En sakorienterad vård innebär att omvårdnaden delas upp i olika moment med olika svårighetsgrad, där vissa delar kan utföras av personal med lägre kompetens. Men patientens tillstånd kan variera och det är sjuksköterskan som har ansvar för att bedöma och tolka patientens status. Det är patientens tillstånd som avgör vilken kompetens som behövs inte vilken arbetsuppgift som ska utföras. Sjuksköterskor kan inte ersättas med en sakorienterad omvårdnad där uppgifter utförs utan en helhetssyn på patienten.

Utgångspunkten är att det är patientens behov som ska avgöra vårdinsatserna. Kontinuitet, partnerskap med patienten samt bemötande är centrala begrepp. För att kunna bedriva en personcentrerad vård krävs ett team med lägst undersköterskekompetens och där patientens status avgör vem det är som utför vilka omvårdnadsåtgärder.

Sjuksköterskor kan inte ersättas med en sakorienterad omvårdnad där uppgifter utförs utan en helhetssyn på patienten.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp