Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

3. Krav på hög omvårdnadskunskap

Omvårdnad.se - Krav 3
2018-06-25

Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.

  • I alla nationella kunskapsstöd, riktlinjer och kvalitetsregister ska hög omvårdnadskompetens finnas med.
  • Inga nationella kunskapsstöd, riktlinjer eller kvalitetsregister ska utarbetas utan hög omvårdnadskompetens.
  • Disputerade sjuksköterskor krävs i forskningsråden för att bedöma ansökningar och fördela anslagen som avser omvårdnad.

Insikten om att god och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens saknas bland flera beslutsfattare och arbetsgivare. Denna insikt liksom ett nytänkande krävs för att hitta lösningar på dagens problem.

Ett sätt är att arbeta enligt den så kallade Magnetmodellen. Det är en modell inspirerad av sjukhus i USA som genom utvärdering har fått status som magnetsjukhus då de uppvisar excellent omvårdnad, färre vårdskador, nöjdare patienter och personal. Dessutom är behandlingsresultaten bättre.
På magnetsjukhusen tar man tillvara sjuksköterskorna och utvecklar deras omvårdnadskompetens. Sjuksköterskorna anses värdefulla, blir sedda och respekterade utifrån sin unika kompetens i omvårdnad. De har mandat att bedriva ett kvalitetsarbete som utvecklar omvårdnaden och det avsätts tid och pengar för detta.

Magnetsjukhusen definierar omvårdnaden som en huvudprocess. Det innebär att sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens finns i alla beslutsnivåer och stödprocesser finns som säkrar kvalitet i det patientnära arbetet. I högsta ledningen för sjukhuset/öppenvården eller sjukhemmet ingår förutom sjukhusdirektören, en sjuksköterska som har stor kunskap om omvårdnad. Idag saknas detta i de flesta av vårdens högsta ledningar i Sverige. Det har funnits tidigare men idag utgörs ledningen oftast av sjukhusdirektör/motsvarande, chefsläkare, ekonomicontrollers och HR.

Kvalitetsutveckling förutsätter att man kan mäta resultaten av omvårdnadsinsatserna, vilket liknar de mätningar som görs i de svenska kvalitetsregistren. Med hjälp av registerdata kan olika behandlingsmetoder, läkemedelseffekter och patientens upplevelse jämföras och utvärderas. Men kvalitetsregistren saknar i stor utsträckning data för omvårdnad. Det kan åtgärdas om specialistutbildade sjuksköterskor ingår i registrens styrgrupper.

Svensk sjuksköterskeförening har utarbetat förslag till generella omvårdnadsvariabler för registren inom områdena: vårdplan/omsorgsplan, trycksår, fall, munhälsa, smärta, nutrition, ätande och undernäring, personliga aktiviteter i dagligt liv, sömnproblem, patientutbildning och stöd till närstående.

Genom att kombinera evidensbaserad vård med sjuksköterskors erfarenhetsbaserade kunnande och patientens förutsättningar, önskemål och aktiva medverkan kan omvårdnadsmetoder tillämpas som bäst främjar patienters hälsa och livskvalitet, vilket också ger ett bättre resursutnyttjande då över- och underbehandling minimeras. En förutsättning är att omvårdnadsforskningens resultat används.
Stat, landsting och regioner har idag infört en ny organisation för kunskapsstyrning i landet. För att omvårdnad som utgör ca 80 % av all vård också ska omfattas krävs att sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens medverkar i den analys och omvärldsbevakning som görs i de tillsatta nationella programområdena (NPO).

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp