Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

8. Sjuksköterskor ska ha mandat

Omvårdnad.se - Krav 8
2018-06-25

Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.

  • Det krävs en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. En stabsfunktion i ledningarna räcker inte.
  • I högsta ledningen behövs en sjuksköterska med hög omvårdnadskompetens som deltar i beslut som påverkar organisationens visioner, mål och prioriteringar.
  • Chefer för omvårdnaden på samtliga nivåer ska stödja det patientnära omvårdnadsarbetet.
  • Sjuksköterskor på alla nivåer ska medverka i och ha mandat för till exempel utveckling av lokala vårdprogram, säker vård och kvalitetsutveckling av omvårdnad.

I svensk hälso- och sjukvård krävs det en beslutslinje för omvårdnad där sjuksköterskorna har hög kunskap om omvårdnad, ansvar för omvårdnadsutveckling, befogenheter och mandat på alla nivåer. Svensk sjuksköterskeförening menar att enbart ha sjuksköterskor i stabsfunktion inte är tillräckligt för att säkra omvårdnadsutvecklingen.

I högsta ledningen behövs en sjuksköterska med hög omvårdnadskompetens som deltar i alla beslut som påverkar organisationens visioner, mål och prioriteringar. Sjuksköterskan i denna funktion kan medverka till att beslut tas där helhetssynen av patientens vård beaktas och att beslut som tas inte påverkar patienterna negativt. Då förhindras det att beslut tas där sjuksköterskor känner att de inte kan bedriva omvårdnad av god kvalitet och därför lämnar verksamheten med följd av att vårdplatser stängs.

Chefer på samtliga nivåer ska stödja det patientnära omvårdnadsarbetet och de är ansvariga för att arbetsmiljön är god så att sjuksköterskorna som arbetar patientnära kan utföra omvårdnad av hög kvalitet. Med omvårdnadskompetenta chefer och ledare kan vården bli både bättre och säkrare, och både patienter och sjuksköterskor bli nöjdare.

Sjuksköterskor har i sin profession ansvar för att utveckla omvårdnad och arbeta evidensbaserat och behöver ha mandat att driva detta arbete. Utveckling av kliniska riktlinjer och vårdprogram i samråd med patienterna och det interprofessionella teamet är betydelsefulla redskap för säker vård och kvalitetsutveckling av omvårdnad.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp