Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

7. Fler sjuksköterskor som är chefer

Omvårdnad.se - Krav 7
2018-06-25

I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.

  • Första linjens chefer ska ha hög omvårdnadskompetens och ansvara för utvecklingen av omvårdnad, implementering och kompetensutveckling.
  • Inom öppenvård där chefen inte är sjuksköterska ska det finnas en sjuksköterska med ansvar för omvårdnadsutveckling.
  • Första linjens chefer ska ha ansvar för att öka den kliniska användningen av forskningsresultat.

Patienter och deras närstående förutsätter att svensk hälso- och sjuk-vård bedrivs såväl evidensbaserat som patientsäkert. Minst 50% av de insatser som sker inom vården är omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening menar därför att i de verksamheter där omvårdnad ges, är det en förutsättning att första linjens chefer har hög omvårdnadskompetens för att omvårdnaden ska bedrivas efter bästa tillgängliga kunskap.

Ledarskapet är avgörande för utvecklingen av omvårdnad. Det krävs en nära koppling mellan den dagliga vården och forskningen inom om-vårdnad för att forskningsresultaten skall implementeras och användas i verksamheten. Det är angeläget att första linjens chefer har stöd av såväl specialistsjuksköterskor som sjuksköterskor med masterexamen inom omvårdnad samt kliniska lektorer och kliniska professorer knutna till verksamheterna.

Första linjens chef har ett ansvar för den enskilda medarbetarens kom-petensutveckling. Det ska finnas möjligheter för professionell utveckling och varje sjuksköterska ska ha en kompetensutvecklingsplan som är relevant för såväl den enskilda sjuksköterskan som verksamheten.

Kliniskt basår där nyutexaminerade sjuksköterskor har ett års introdukt-ion i yrket med klinisk träning samtidigt som de arbetar som sjukskö-terskor ger en god start. De som arbetat något år kan exempelvis driva förbättringsarbete eller ha ett ansvarsområde inom smärta, sårbehand-ling eller annat omvårdnadsområde. Det är viktigt att professionsenga-gemang stöds av ledarskapet och att möjlighet ges för sjuksköterskor att delta på någon av Svensk sjuksköterskeförenings och dess sektion-ers årliga konferenser.

Som första linjens chef har man ansvar att följa resultatet av olika om-vårdnadsvariabler som exempelvis trycksår, fall, smärta och undernä-ring. En chef som inte efterfrågar resultat signalerar till medarbetarna att arbetet inte är viktigt. Första linjens chef måste ta ansvaret för att planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamheten.

Inom öppenvård där chefen vanligtvis inte är sjuksköterska ska det fin-nas en sjuksköterska med tydligt ansvar för omvårdnadsutveckling för att säkra vården för patienterna.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp