Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

4. Vi kräver fler sjuksköterskor

Omvårdnad.se - Krav 4
2018-06-25

Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

  • Andelen sjuksköterskor ska vara relevant för en god och säker vård. När sjuksköterskor får fler patienter att ansvara för ökar riskerna och fler vårdskador inträffar. Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens förbättrar patientsäkerheten.
  • Antalet specialistutbildade sjuksköterskor måste öka kraftigt. I dag är cirka 45 procent av sjuksköterskorna specialistutbildade jämfört med cirka 65 procent år 1995.
  • Det räcker inte med att enbart utöka andelen utbildningsplatser för specialistutbildningen. Vården måste också lyckas rekrytera och behålla specialistutbildade sjuksköterskor.
  • Arbetsgivare måste efterfråga och ta tillvara specialistutbildade sjuksköterskors kompetens och skapa goda karriärmöjligheter.
  • En hög kvalitet i specialistutbildningen av sjuksköterskor kräver statlig reglering och samverkan mellan lärosäten.
  • Andelen sjuksköterskor på särskilda boenden där de mest sjuka bor, med stora och komplexa omvårdnadsbehov, måste öka.
  • För att kunskapsbaserade åtgärder ska implementeras i verksamheten behövs sjuksköterskans kompetens.

Dagens sjukvårdsdebatt handlar för lite om omvårdnadens kvalitet och för mycket om enkla lösningar med förslag om sänkt omvårdnadskompetens. Det är viktigt att det finns välutbildad och kompetent personal. Vården behöver sjuksköterskor som gör kvalificerade bedömningar och som i partnerskap med patienten tolkar omvårdnadsbehov och föreslår åtgärder.

När sjuksköterskor får för stort antal patienter att ansvara för hinner de inte göra nya bedömningar och planera fortsatt vård. Om det är för få sjuksköterskor kan det innebära att patienter får mer komplikationer, till exempel infektioner efter kirurgiska ingrepp och trycksår.

I dag anställs nyutexaminerade sjuksköterskor inom högspecialiserad vård trots att arbetsuppgifterna kräver specialistkompetens. Det är många patienter som är sköra och multisjuka vilket kan innebära att tillstånd förändras mycket snabbt och det krävs beredskap för att göra nya bedömningar och åtgärder.

Inom hemsjukvård och primärvård förekommer att sjuksköterskor med enbart grundutbildning arbetar med mycket avancerade och komplexa vårdinsatser. Så kan vi inte ha det. Trots en mer specialiserad vård minskar andelen specialistsjuksköterskor. Det gäller framför allt inom barnsjukvård, medicin, kirurgi, operation och psykiatri. Inom kommunal äldrevård har knappt två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård. Inom barn och ungdom saknar upp till 60 procent av sjuksköterskorna specialistkompetens. På vissa vårdenheter är det ännu fler.

Kompetensbrist kan få allvarliga konsekvenser för patienterna. På flera sjukhus i landet tvingas man ställa in operationer på grund av att det saknas specialistutbildade sjuksköterskor. På sommaren är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor ännu större vilket tvingar sjukhus att stänga hela vårdavdelningar.

Vårdkvalitet och patientsäkerhet hotas när specialistutbildade sjuksköterskor saknas. Det räcker inte att öka antal platser på specialistutbildningen. Vården måste arbeta för att rekrytera och behålla specialistsjuksköterskor. Genom att efterfråga specialistkompetens och skapa karriärmöjligheter i vården ökar också förutsättningar för att omvårdnadsforskning verkligen kommer patienterna till godo.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp