Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Den svenska hälso- och sjukvården är inte jämlik!

Den svenska hälso- och sjukvården är inte jämlik
2018-02-24

I den svenska hälso- och sjukvården finns omotiverade skillnader mellan socioekonomiska grupper, geografiska områden och kön, trots att det i riktlinjer och dokument som styr hälso- och sjukvården anges att vården ska vara jämlik.

Ojämlikheterna är stora och bestående, det finns också stora regionala skillnader. Ojämlikheten är tydlig även om exemplen varierar. Ojämlik vård är till exempel att män som insjuknar i stroke vårdas vid en stroke-enhet oftare än kvinnor, eller att kvinnor och män med lägre utbildning har generellt högre dödlighet efter hjärtinfarkt och stroke än högutbildade män och kvinnor.

Ojämlik vård är särskilt allvarligt för ett land som Sverige där det givna löftet till befolkningen är att den enskilde ska erbjudas vård av hög kvalitet som utgår från vårdbehovet och som ska ges med beaktande av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utifrån behov och på lika villkor

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med gott bemötande, oavsett kön, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort, utbildning eller ekonomi.
I begreppet jämlikhet inkluderas jämställdhet. Jämställdhet handlar om relationen mellan könen medan jämlikhet åsyftar alla individers och gruppers lika värde.

Sverige både bäst och sämst

Sverige ligger bland de främsta länderna vad gäller förväntad livslängd och låg spädbarnsdödlighet. Sverige visar också ett bättre resultat än de flesta andra länder när det gäller exempelvis överlevnad i cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.
I jämförelse med andra länder har Sverige förhållandevis många läkare, få patientbesök per läkare, korta vårdtider på sjukhus och få vårdplatser inom slutenvård.
Samtidigt får svenska patienter i lägre utsträckning information om olika behandlingsalternativ. Den svenska vården är också dålig på att diskutera läkemedel och eventuella biverkningar med patienter. Patienterna upplever att läkare och annan vårdpersonal inte tar ett samordningsansvar för kontakter med andra delar av vården, särskilt inte efter utskrivning från sjukhusvård.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp